Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége Elnökétől

8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.

Ikt.sz.: 37/2019.

Meghívó

 

Értesítem, hogy Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége Választmányának

2019. október 22. napján kelt 28/2019. (X.22.) VGY. számú határozata alapján a

 

Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége közgyűlését összehívom.

 

A közgyűlés időpontja: 2019. november 28. 16 óra

A közgyűlés helye: Somlóvásárhelyi Kultúrház (Somlóvásárhely, Szabadság tér 11.)

Tájékoztatom, hogy a közgyűlést megelőzően a hegyközségi tagoknak regisztrálni kell, amelynek a közgyűlés helyszínén 15,15 órától lehet eleget tenni.

 

Figyelem!

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 6. § (4) bekezdése értelmében a közgyűlés a fent megjelölt időpontban és helyen a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A tagnak joga, hogy tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen, tisztséget viseljen a hegyközségben.

Az önkéntes tag tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlésen.

A tanácskozási és szavazati jogát:

  • természetes személy csak személyesen;

  • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint egyéb gazdálkodó szervezet a képviseletére jogosult útján gyakorolhatja.

A közgyűlést megelőző regisztráció során a természetes személyek az alábbi érvényes dokumentumokkal igazolhatják magukat:

  • személyazonosításra alkalmas, arcképes igazolvány (személyigazolvány/személyazonosító igazolvány/útlevél/jogosítvány), és

  • a lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A közgyűlést megelőző regisztráció során a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok képviselői, valamint egyéb gazdálkodó szervezetek az alábbi érvényes dokumentumokkal igazolhatják magukat:

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat,

  • aláírási címpéldány vagy aláírás-minta.

Meghatalmazott képviselő esetén az előbbin túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is be kell mutatni a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányával együtt.

Amennyiben a képviseleti jog együttes, úgy valamennyi képviseleti joggal rendelkező személynek jelen kell lennie a közgyűlésen. Az önálló képviseleti jog esetében csak annak a személynek kell jelen lennie, aki ezzel a joggal rendelkezik. Fentieken túl a képviseletet ellátó személynek igazolnia kell személyazonosságát a természetes személyekre előírt módon.

Tájékoztatom, hogy a fenti dokumentumok hiányában a regisztrációra nem kerülhet sor!

Tájékoztatom arról, szavazati joga kizárólag abban az esetben van, amennyiben hegyközségi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben maradéktalanul, hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének pedig a közgyűlés napját megelőzően legalább öt nappal eleget tett.

Amennyiben a meghívóban rögzítettekkel kapcsolatban kérdése van, úgy a hegyközség egyeztetés céljából a jelen meghívó kézhezvételét követő 3 munkanapon belül áll rendelkezésére. A közgyűléssel kapcsolatos írásos anyagok a hegyközségi irodában ügyfélfogadási időben megtekinthetőek.

A Termékleírást, valamint az 1. és 4. napirendi pontban megjelölt határozatok szövegét legkésőbb 2019. november 22-éig hegyközségi tagjaink számára levelező rendszerünkön keresztül eljuttatjuk.

Kérem, hogy a jelen meghívót a közgyűlésre szíveskedjen magával hozni.

 

N a p i r e n d :

1. A KGY-2019/11. (V.20.) sz. közgyűlési határozat alapján megszüntetésre kerülő - a Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége tulajdonában lévő - „Somlóért” Nonprofit Kft egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséről szóló Alapítói határozat meghozatala.

Előadó: Baráth Sándor elnök

 

2. Döntés a megszüntetendő „Somlóért” Nonprofit Kft részére a hegyközség által nyújtott tagi kölcsön elengedéséről.

Előadó: Baráth Sándor elnök

 

3. Somló OEM Termékleírás módosítás elfogadása

Előadó: Baráth Sándor elnök

 

4. A KGY/2019/4. (V.20.) közgyűlési határozat értelmében döntéshozatal az ökológiai gazdálkodásra történő átállás elhatározásáról szóló - KGY-2018/50. (XI.21.) sz. határozattal hozott - döntés megerősítéséről vagy megváltoztatásáról.

Előadó: Baráth Sándor elnök

 

5. Vegyes ügyek

 

Somlóvásárhely, 2019. november 13.

 

Tisztelettel:

Baráth Sándor s.k. 

elnök

 

 

"Mert a somlai tűzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden borok közül a somlai számomra a nincs tovább. Nos, a somlai számomra a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spirituális olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tisztaságban. Ezért gondolom ugyanis, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.
…a somlai bor hieratikus maszkjában érzem magam legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta.”

Hamvas Béla, A bor filozófiája 1945